Symphonische serie

Gelezen door Aad van der Meulen

Contrast-Expansie

Contrast-expansie is de aanduiding van een eigenschap, die de Concerto bezit en waardoor dit toestel zich van alle andere apparaten onderscheidt. Deze eigenschap dankt haar ontstaan aan een speciale schakeling, die in deze ontvanger wordt toegepast. Wat zij voor den waren muziekminnaar beteekent en waarin haar belangrijkheid schuilt, is in het voorgaande artikel ‘Contrast-Expansie’beschreven.

Drie-Dioden-Schakeling

De drie-dioden-schakeling, zoals die in de Nieuwe Symphonische Serie wordt toegepast, is een uitvloeisel van het ononderbroken streven naar het weergave-ideaal: de hoogst bereikbare geluidskwaliteit bij zeer rustige ontvangst. Het resultaat is, kort samengevat, de opheffing van sommige vervormingsoorzaken bij de versterking en de sluieringscompensatie. Voorts is een rustige achtergrond geschapen, waaruit de muziek of spraak nu klaar en helder tevoorschijn treedt. Het voor den luisteraar waarneembare effect is een kristalheldere klankrijkdom bij rustige, constante ontvangst. Deze drie-dioden-schakeling wordt toegepast in den Concerto, Berceuse, Symphonie, Arabesque en Fantasia.

Automatische Toonbalans

Wanneer men vroeger de selectiviteit in een toestel opvoerde, bracht dit met zich mede dat men de hooge tonen aanmerkelijk verminderde en de lage ongemoeid liet. Dit had ten gevolge dat men bij de grootste selectiviteit een holle weergave kreeg. Thans wordt gelijktijdig met de verhooging van de selectiviteit een correctie op de lage tonen aangebracht, waardoor bij de grootste selectiviteit de weergave toch aangenaam blijft en evenwicht van hooge en lage tonen ontstaat.

Klankverstrooier

Een goede weergave staat of valt met een goeden luidspreker. Luidsprekers zooals die tot dusverre geconstrueerd werden hadden echter één eigenaardigheid; de weergave der hooge tonen was het krachtigst in de as van den luidspreker. Als gevolg van deze eigenschap, die men het richteffect van een luidspreker noemt, hoorde men te veel hooge tonen wanneer men zich als luisteraar recht tegenover het toestel op de hoogte van den luidspreker bevond en te veel lage wanneer men ter zijde van het apparaat gezeten was.
In Philip’s geluidslaboratorium, waar men regelmatig alle acoustische vraagstukken onderzoekt, volgde bij naar het zoeken naar de oplossing o.a. de methode geluidsgolven in water zichtbaar te maken en zoodoende hun eigenaardigheden ook op deze wijze te bestuderen. Mede op deze manier is men er door middel van een klankverstrooier in geslaagd, luidsprekers te construeeren, die vrij zijn van richteffect. Bij de toestellen van de Nieuwe Symphonische Serie hoort men de weergave nu, ongeacht de plaats die men ten opzichte van den luidspreker inneemt, overal uitmuntend. De luidsprekers van de toestellen Concerto, Symphonie, Arabesque en Fantasia zijn met een dergelijken klankverstooier uitgerust.

Geperfectioneerde opklapschaal

De opklapschaal is een dier typische toestelonderdeelen waaruit duidelijk blijkt, hoe doelbewust de constructeurs in de richting van aangename bediening werken. Lange vorm, groote leesbaarheid der stationsnamen, indicatie met verlichte pijlen, doelmatige verlichting der stationsschaal, kathodestraal-indicatie, mogelijkheid tot instelling op den gunstigsten gezichtshoek, het zijn alle evenzoovele onderdeelen en kenmerken, die elk afzonderlijk het voorwerp van een speciale studie hebben uitgemaakt.

Economische lampen van groote capaciteit

Een moderne radiolamp is een wonder van precisie. Zij is een klein krachtstation waarin zich de meest ingewikkelde electrische verschijnselen afspelen. De economische lampen uit de Nieuwe Symphonische Serie hebben de hoog opgevoerde capaciteit, die voor het prestatievermogen van deze toestellen een onontbeerlijke voorwaarde is.  Thans worden met minimale energie aanmerkelijke prestaties verkregen. De belangrijkste eigenschappen zijn: zeer gering gloeistroomverbruik, zeer kleine afmetingen, geen parasitaire verliezen en verbetering der kathode-constructie.

Uiterlijke- en acoustische harmonie

Een radiokast moet mooi van vorm zijn en aan de strengste eischen der acoustiek voldoen. De Philips’s geluidsspecialisten en ontwerpers hebben hand in hand gewerkt. De voor ieder waarneembare resultaten zijn fraaie, moderne apparaten, waarbij aan alle door de acoustiek gestelde eischen is voldaan.

Tallooze andere verfijningen

Vanzelfsprekend zijn door ons tot hiertoe alleen de meest in het oog springende kenmerken behandeld. Zooals u bij de beschrijving der apparaten zult lezen, bezitten de toestellen der Nieuwe Symphonische Serie nog tallooze andere verfijningen als regelbare selectiviteit, stations-corrector. Ingebouwde antenne, spanningscarrousel, aansluitingen voor extra luidspreker (s) en veiligheidscontact.

Bron: Datum en Naam onbekend.
Omslag Philips prospectus ontbreekt.
Oude spelling gehandhaafd.

Scroll naar boven