Privacyverklaring van de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe de NVHR omgaat met uw persoonsgegevens in het kader van uw lidmaatschap van de NVHR, het gebruik van de diensten en voorzieningen van de NVHR. We hechten veel waarde aan uw privacy. We behandelen en beveiligen uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

We verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

• Uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en eventuele overige gegevens die u bij uw inschrijving heeft opgegeven

• Informatie over uw lidmaatschap, zoals de datum waarop u lid bent geworden en uw lidmaatschapsvorm, uw NVHR-lidmaatschapsummer

1. Cookies en vergelijkbare technieken

Wij maken op onze website gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.

2. Hoe komt de NVHR aan uw persoonsgegevens?

De NVHR kan uw persoonsgegevens op een aantal manieren verzamelen, bijvoorbeeld als u gegevens invoert wanneer u zich inschrijft voor een lidmaatschap of online een product aanvraagt, als u inlogt om gebruik te maken van onze digitale collecties en bestanden, als u een NVHR-evenement bezoekt of gebruik maakt van onze voorzieningen of wanneer u met ons communiceert. Wij kunnen ook persoonsgegevens ontvangen van onze serviceproviders

3. Voor welke doeleinden verzamelen en gebruiken we uw gegevens?

We verzamelen en gebruiken uw gegevens:

• Om u als lid in te schrijven en uw inschrijving te onderhouden in onze ledenadministratie

• Om onze diensten en voorzieningen te verzorgen en u te ondersteunen bij het gebruik van die diensten en voorzieningen

• Om u informatie te geven en met u te communiceren over onze diensten

• Om op uw vragen te reageren en uw klachten en meldingen af te handelen

• Voor statistisch onderzoek

• Om te voldoen aan op de NVHR rustende wet- en regelgeving

We verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming , om uw lidmaatschap uit te voeren, om te voldoen aan wettelijke plichten die op ons rusten of voor ons gerechtvaardigde belang of dat van een derde. U mag uw toestemming ieder moment intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@ nvh r . n l Als u uw toestemming intrekt of als u weigert om gegevens te verstrekken die we nodig hebben om de overeenkomst met u uit te voeren of te voldoen aan onze wettelijke plichten, dan kunt u mogelijk geen of alleen beperkt gebruik maken van onze diensten en voorzieningen. Wanneer we uw gegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde, treffen we redelijke waarborgen voor een zorgvuldig gebruik van uw gegevens. Voor meer informatie over deze belangen, zie de hiervoor omschreven doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken en verzamelen.

4. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Medewerkers van de NVHR hebben alleen toegang tot uw gegevens wanneer zij vanuit hun functie geautoriseerd zijn om gegevens in te zien, aan te passen of eventueel te verwijderen. Deze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding.

5. Worden uw persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Bij de levering van onze diensten (zoals het drukken en verzenden van ons Radio Historisch Tijdschrift) worden we ondersteund door een aantal door ons zorgvuldig geselecteerde leveranciers. Sommige van deze leveranciers hebben toegang nodig tot bepaalde gegevens om hun diensten te kunnen leveren. We verplichten al deze leveranciers om passende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot uw gegevens en te handelen volgens onze instructies.

6. Beveiliging en bewaartermijn

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteren we de volgende bewaartermijnen:

• Gegevens in onze ledenadministratie 10 jaar

• Gegevens over NVHR-dag deelname (voornamelijk als tafelhouder) 3 jaar

• Gegevens over bijdragen aan ons RHT 10 jaar

• Gegevens over deelname aan cursussen 7 jaar

7. Recht op inzage, correctie, beperking, verwijdering en dataportabiliteit

Op grond van toepasselijke wetgeving kunt u het recht hebben uw persoonsgegevens in te zien, de NVHR te vragen om persoonsgegevens te verbeteren of te wissen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, of een deel van uw persoonsgegevens door te geven aan andere organisaties. U kunt ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking. Als u toestemming heeft gegeven tot het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u het recht om deze toestemming in te trekken. In bepaalde situaties kunnen deze rechten beperkt zijn, bijvoorbeeld als wij kunnen aantonen dat wij een wettelijke verplichting hebben uw persoonsgegevens te verwerken. Voor uitoefening van uw rechten kunt u gebruik maken van de modelbrieven op deze pagina: https://www.nvhr.nl/inzage.html We kunnen u vragen om aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te controleren.

8. Wijzigingen

De NVHR kan deze privacyverklaring wijzigen. In alle andere gevallen raden wij aan deze privacyverklaring op onze website regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 juli 2018.

9. Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij nemen uw privacy serieus. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de NVHR via:

NVHR

T.a.v. Secretaris

Hessenweg 329

3791 PJ Achterveld

Wij hopen dat wij al uw vragen over onze verwerking van uw persoonsgegevens kunnen beantwoorden. Mocht dat niet zo zijn, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar boven