In Memoriam Frans Driesens

Wij ontvingen het droevige bericht dat op maandag 19 oktober 2020 Frans Driesens is overleden.

Frans was de laatst in leven zijnde medeoprichter van de NVHR en bereikte de leeftijd van 80 jaar. Samen met een aantal andere enthousiaste mensen kwamen zij in 1977 tot de conclusie dat het nodig was een vereniging op te richten die zich zou gaan bezighouden met de historie van de radio, dit alles in de breedste zin van het woord.

Hoewel Frans niet direct plaatsnam in het bestuur was hij vanaf het begin nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging. Dat bleek al spoedig uit het verschijnen van diverse publicaties in het nog prille RHT.

Vanaf het begin hadden de radio’s uit de eerste periode zijn grootste belangstelling en hoewel zijn werkgever Philips een groot radioproducent was, zag je bij Frans juist veel toestellen en onderdelen uit de koker van de kleinere fabrikanten. Hij ging zelfs zover, dat hij erin slaagde om de destijds veel gezochte helgloeiers uit de beginperiode van de radio van een nieuwe gloeidraad te voorzien. In zijn enthousiaste berichten bood hij aan om mensen die een defecte helgloeier bezaten, te helpen en de defecte buis weer tot leven te wekken.

Te laat realiseerde hij zich, dat de noodzakelijk vacuüm- en glaswerkzaamheden niet in zijn eigen ‘schuurtje’ plaats konden vinden, maar in het goed geoutilleerde laboratorium van zijn werkgever waar hij in de vrije uren sporadisch gebruik van mocht maken. Hij moest tot zijn spijt het spontane aanbod dan ook snel intrekken.

Jarenlang heeft Frans het Radio Historisch Tijdschrift verrijkt met schitterende kleurbijlagen van een breed scala radiotoestellen en aanverwante zaken. Toen er na het overlijden van onze toenmalige voorzitter, Jo van Dodewaard, behoefte ontstond aan een nieuwe voorzitter, bood hij zich spontaan aan en heeft hij een ruim aantal jaren deze functie vervuld.

Zijn grootste wapenfeit is de oprichting van het Radio Amateur Museum in zijn woning in Reusel. Tijdens een groot aantal jaren heeft hij daar een collectie tot stand gebracht die wereldwijd zijn weerga niet kent. Concentreren veel verzamelaars zich op apparatuur van de grote merken, zo niet Frans. Zoals eerder vermeld ging zijn belangstelling vooral uit naar de kleinere fabrikanten.

De inventaris van dit museum is daardoor dan ook opgebouwd uit enorm zeldzame stukken, vaak zelfs unicaten, die op geen enkele andere plaats meer te vinden zijn. Door zijn grote kennis van de radiotechniek slaagde hij er in de finesses van dit materiaal te achterhalen en legde hij dit vast in diverse publicaties.

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de NVHR werd elk lid verblijd met een uitgave van zijn boek over de Nederlandse radiofabrikanten.

Frans had ook oog voor realiteit. Hij heeft bij leven reeds maatregelen getroffen die er voor zullen zorgen dat de zeldzame collectie niet verloren zal gaan of versnipperd raakt. Reeds vele jaren geleden is zijn museum ondergebracht in een stichting waarvan het bestuur bestaat uit een aantal deskundigen, allen lid van de NVHR. Verder heeft hij in overleg met het stichtingsbestuur bepaald, dat na zijn overlijden het gedeelte met de grootste zeldzaamheid als geheel zal worden overgedragen aan de Stichting Beeld en Geluid in Hilversum. Op deze wijze wordt gegarandeerd dat er op verantwoorde wijze zal worden omgegaan met deze kostbare zaken.

Ook buiten de NVHR zijn zijn activiteiten niet onopgemerkt gebleven. Op 24 april 2015 werd Frans benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een gebeurtenis die recht doet aan zijn actieve leven.

Een flink aantal leden van de NVHR is er getuige van geweest toen de burgemeester van de gemeente Reusel-De Mierden hem in zijn eigen Radio Amateur Museum de versierselen opspeldde. Met een gezellig samenzijn is dit feest afgerond.

Frans heeft veel betekend voor onze vereniging; wij zullen hem missen!

Jacques Hermans
Voorzitter a.i. NVHR


Naschrift door Gidi Verheijen

Radio Amateur Museum (Reusel)

19 oktober 2020 overleed Frans Driesens, oprichter en eigenaar van het Radio Amateur Museum in Reusel (N.Br.). Zijn overlijden betekende helaas ook het einde van zijn radiomuseum.

Frans heeft, in samenspraak met het bestuur van de inmiddels opgeheven Stichting het Radio Amateur Museum, de bestemming bepaald voor de vele objecten die hij in de loop van tientallen jaren heeft verzameld.

Zijn museum was gespecialiseerd in de vroege Nederlandse radiofabrikanten en beschikte over veel unieke stukken uit de periode tot ongeveer 1930. Ongeveer 135 historisch belangrijke stukken van Nederlandse herkomst zijn geschonken aan het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid in Hilversum. Geïnteresseerde verzamelaars kunnen daar (in kleine groepen en na afspraak) de collectie nog steeds bekijken. De collectie Frans Driesens is in één depot ondergebracht, samen met de collectie Idzerda, de collectie NSF, de collectie Jan Corver en de collectie Pieter Bakker.

Foto: Gidi Verheijen, gemaakt in het depot van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid

Foto: Gidi Verheijen, gemaakt in het depot van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid

Ook de enorme bibliotheek met vele honderden boeken en diverse radiotijdschriften en de meest historische exemplaren van zijn lampencollectie zijn overgedragen aan Beeld & Geluid. Deze boeken en tijdschriften zijn (op aanvraag) in te zien in de leeszaal van Beeld & Geluid.

Frans wilde de overige stukken zo weinig mogelijk versnipperen. Tegen die achtergrond is een beperkt aantal samenhangende stukken geplaatst bij enkele musea in de regio en bij verzamelaars die gespecialiseerd zijn in een radiomerk of verzamelthema.

De resterende, enkele duizenden, objecten zijn verkocht aan meer dan 100 verzamelaars, via verkoopsites en via de beurs in Driebergen.

Scroll naar boven