Radiobeursreglement NVHR

**** RADIOBEURSREGLEMENT  N V H R ****

ARTIKEL 1: TOEGANGSREGELING.

In de Algemene Vergadering van 6 mei 2017 is besloten om de toegang tot de beurszaal tijdens de NVHR-dagen te wijzigen. Met ingang van 18 maart 2018 geldt daarom de volgende regeling:
9:00-10:00 uur: opbouw grote zaal
Vanaf 10:00 uur: grote zaal open voor leden en niet-leden.
Niet-leden betalen 8 euro toegang.
Partners en kinderen hebben gratis toegang.
Leden zijn verplicht een geldig bewijs van lidmaatschap bij zich te hebben in de vorm van een badge, die zichtbaar gedragen moet worden.

ARTIKEL 2: ORGANISATIE.

Nadat in de zaal de tafels zijn opgesteld en van een nummer voorzien, kunnen de tafelhouders met hun helper(s) (die tevens NVHR-lid moet(en) zijn), na betaling van de kosten en voorzien van een tafelhouderskenmerk, hun spullen naar binnen brengen.
Het aantal helpers is als volgt bepaald: 1-2 tafel(s) 1 helper, 3-4 tafels 2 helpers, 5 tafels of meer 3 helpers.
Onder helpers worden verstaan: leden van de NVHR of een familielid zoals kind, kleinkind, broer of zus. Overige helpers moeten bij reservering van de tafel(s) door de tafelhouder met naam aangemeld worden. In geval van twijfel kan naar de legitimatie gevraagd worden en/of beslist het bestuur over toelating.

ARTIKEL 3: KWALITEIT VAN HET MATERIAAL.

Zoals besloten op de Algemene Vergadering in 1979, kan een ruilbeurstransactie worden teruggedraaid indien een artikel niet voldoet aan hetgeen erover vooraf is verteld. De termijn waarbinnen dit mogelijk is, bedraagt twee weken. Men dient hierbij in acht te nemen dat het in de praktijk om oude zaken gaat en dat het dus niet reëel is eisen te stellen als was het nieuw materiaal.

ARTIKEL 4: TIJDSDUUR VAN DE RUILBEURS.

Na aanmelding kunnen vanaf 9.00 uur, de tafelhouders beginnen met het inrichten van de tafel(s). Voor bezoekers wordt de zaal om 10.00 uur geopend. Van de standhouders wordt verwacht dat zij de ruilbeurstafel niet voor 14.00 uur ontruimen, zodat een late bezoeker geen lege zaal aantreft.
Overige activiteiten tijdens de NVHR-dag kunnen afwijkende tijden hebben.

ARTIKEL 5: POLITIEVERORDENING.

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening is het niet toegestaan om buiten de ruilbeurszaal transacties af te sluiten. M.a.w. het is NIET toegestaan op de openbare weg handel te drijven. Hierop zal gecontroleerd worden.

ARTIKEL 6: GEDRAG TAFELHOUDERS.

In verband met de zeer hoge kwaliteit van de vloer is elke tafelhouder verplicht zodanige maatregelen te treffen, dat op de grond geplaatste materialen geen beschadiging aan de vloer kunnen veroorzaken. Na afloop van de beurs dient men zijn plaats schoon achter te laten. Aan personen die zich op de ruilbeurs, naar het oordeel van tenminste twee leden van het bestuur of de evenementencommissie, in strijd met de belangen van de vereniging gedragen, kan de toegang tot de beurs worden ontzegd of het lidmaatschap worden opgezegd. Dit laatste conform artikel 6 sub 1c van onze statuten.

ARTIKEL 7: GEBRUIK RUILBEURSTAFEL.

Een gereserveerde tafel is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het bijplaatsen van extra tafel(tjes) en het plaatsen van spullen buiten de beurstafels is NIET toegestaan

ARTIKEL 8: RESERVERING RUILBEURSTAFEL.

Vervallen.

ARTIKEL 9: LADEN EN LOSSEN.

Op last van gemeente en politie dienen de verkeersregels nageleefd te worden. Derhalve is de NVHR verplicht verkeersregelaars aan te stellen. Aanwijzingen van deze regelaars dienen onverwijld opgevolgd te worden.

ARITKEL 10: PROBLEEMSITUATIES.

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Wijzigingen voorbehouden.

NVHRform.003
Uitgave 201803